Taki nierealistyczny obraz własnej grupy utrudnia racjonalne działanie.

Dążenie do utrzymania h¬ubrystycznego obrazu „ja”. Metody totalitarne. Ludzkie myślenie i działanie składa się z dwóch względnie niezależnych faz. Pierwsza z nich polega na tworzeniu nowych form, takich jak hipotezy, mity, kon- 410 cepcje polityczne. W fazie drugiej ludzie dążą do ich utrzy-

mania i utrwalenia wykonują wiele czynności zapobiegających rozkładowi tych form. Po zwycięstwie rewolucji trzeba utrwalić jej zdobycze. W wielu wypadkach ta druga faza wymaga większego wysiłku intelektualnego i większych kosztów.

Prawa te odnoszą się również do procesu samopoznania. W po-czątkowym okresie człowiek hubrystyczny formułuje nierealistyczne sądy o swoich czynach i tworzy fantazje dotyczące własnej osoby. Później dąży do utrzymania i utrwalenia obrazu hubrystycznego. Nie jest to zadanie proste. Jednostka żyje w świecie społecznym, z którego płyną informacje o jej czynach, intelekcie i charakterze. Te różnorodne opinie i oceny są z reguły sprzeczne ze zbiorem mitów i fantazji o własnej osobie. W procesie konfrontacji z rzeczywistością fałszywy obraz „ja” może ulec modyfikacji lub całkowitemu rozkładowi. Chcąc temu zapobiec człowiek musi stosować specjalne metody, które pozwalają utrzymać obecny stan rzeczy. Osiągnięcie tego celu jest szczególnie trudne. Wiadomo, że informacje o sobie są ściśle związane z emocjami często nazywa się je „informacjami gorącymi”. Przeciętny człowiek jest na nie bardzo wrażliwy. Próg ich percepcji bywa dość niski.