Logiczna niezgodność

W pierwszym wydaniu pracy pt. Mowa i myślenie u dziecka. Piaget utożsamiał egocentryzm z myśleniem przedoperacyjnym, ale w rozdziale dodanym do wydania trzeciego przedstawił dane, które wskazują na to, że między trzecim a szóstym rokiem życia dzieci potrafią zaangażować się w dyskusję z rówieśnikami. W tym czasie dziecko „oscyluje pomiędzy dwoma stanami, monologiem — indywidualnym lub zbiorowym — i dyskusją lub prawdziwą wymianą idei”. Pogląd, zgodnie z którym egocentryzm zmniejsza się w stadium przedoperacyjnym, można uznać za podstawowy dla koncepcji Piageta. Niezależnie jednak od tego, istnieje tu pewna niewygodna logiczna niezgodność — dzieci nie potrafią myśleć na poziomie operacji konkretnych, dopóki nie umieją jednocześnie koordynować dwóch różnych podejść, ale z kolei nie mogą zdobyć tej umiejętności przed osiągnięciem stadium operacji konkretnych. Piaget ustosunkował się do pytania, czy operacje logiczne stają się dostępne dziecku w wyniku rozwoju społecznego, który czyni je zdolnym do kooperacji, czy też osiągnięcie logiczności przez jednostkę pozwala jej rozumieć innych, umożliwiając kooperację, następująco: „Jako że oba typy progresu zachodzą razem, na pytanie to nie można odpowiedzieć; można jedynie stwierdzić, że konstytuują one nierozłączne aspekty jednej i tej samej realności, równocześnie społecznej i indywidualnej”.